Sede electrónica Concello de Cariño

06:46:57 Domingo 23 de xuño 2024
Estás en:

Detalle trámite

Comunicación previa de obra

Quedan suxeitos ao réxime de intervención municipal de comunicación previa os actos de uso do solo e do subsolo non suxeitos a licenza (están suxeitos a licenza os actos que requiren proxecto de edificación e outros supostos) e, en todo caso, os que así se establezan nas leis. Quen promova os actos de uso do solo e do subsolo comunicará ao concello a intención de levar a cabo o acto cunha antelación mínima de quince días hábiles ao da data en que pretenda comezar a súa execución.
Con carácter xeral, transcorrido o prazo de quince días hábiles sinalado, a presentación da comunicación previa cumprindo con todos os requisitos esixidos constitúe título habilitante para o inicio dos actos de uso do solo e do subsolo suxeitos a ela, sen prexuízo das posteriores facultades de comprobación, control e inspección por parte do concello.
(Art. 142.3 e 146 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia).

Anexos Informativos según:

 • Obras que precisen de técnico competente para a súa tramitación - Anexo CP-1.A
 • Intervenciones que non precisen de técnico para a súa tramitación - Anexo CP-1.B
 • Cerramentos e valados de predios, agás muros de contención de terras - Anexo CP-1.C

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se a persoa interesada non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende está páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

NOTA:  A documentación técnica tramitada a través da plataforma de traballos profesionais do COAG ou outros colexios profesionais non terá que ser achegada; só se terá que indicar na instancia o código correspondente.

 • Comunicación Previa de Obra.
 • Formulario adicional:
  • Obras que precisan de técnico competente para a súa tramitación - Formulario CP-1.A
  • Intervencións que non precisen de técnico para a súa tramitación - Formulario CP-1.B
  • Cierres e valados de predio, agás muros de contención de terras - Formulario CP-1.C
 • No caso de actuar en representación, copia dos documentos de identidade da persoa representante e da persoa interesada, coa autorización escrita desa última ou copia do poder para actuar en representación.
 • Descrición técnica das características do acto de que se trate ou, no seu caso, proxecto técnico legalmente esixible. Para estes efectos, estarase ao disposto de sucesivo conforme o tipo de intervención.
 • Manifestación expresa de que a comunicación previa presentada cumpre en todos os seus termos coa ordenación urbanística de aplicación.
 • Copia das autorizacións, concesións administrativas ou informes sectoriais cando sexan legalmente esixibles ao solicitante, ou acreditación de que se solicitou o seu outorgamento. Para estes efectos, no caso de non terse emitidos os informes no prazo legalmente establecido, acreditarase tal circunstancia.
 • Autorización ou documento de avaliación ambiental, no caso de requirila o uso ao que se destinen as obras.
 • De ser o caso, certificado emitido polas entidades de certificación de conformidade municipal.
 • Documento da formalización da cesión, de ser o caso.
 • Data de inicio e finalización das obras.
 • Xustificante de pago dos tributos municipais que resulten preceptivos, incluído o pago do ICIO.
 • No caso de intervencións en edificios, construcións e instalacións en de fóra de ordenación, conforme ao establecido na Lei do chan de Galicia, renuncia do propietario do inmoble ao incremento do valor en caso de expropiación.
 • Documentación específica no caso de Obras que precisan de técnico competente para a súa tramitación:
  • Obras maiores que no teñan o carácter de obras de edificación conforme á LOE:
   1)Proxecto técnico redactado por técnico competente (incluído estudo de seguridade e saúde) e declaración do/a técnico/a ou os/as técnicos/as facultativos/as que autoricen o proxecto de que este cumpre en todos os seus términos co a ordenación urbanística de aplicación.
   Ademais, o este proxecto técnico conterá unha memoria urbanística na cal se indicará a finalidade e o uso da construción ou actuación proxectada, razoándose a súa adecuación á ordenación vixente, con expresa indicación de a clasificación e cualificación do chan obxecto da actuación e da normativa e das ordenanzas aplicables a el. A memoria do proxecto desenvolverá os argumentos necesarios para xustificar o cumprimento do preceptuado polas normas de aplicación directa para a adaptación ao ambiente e protección da paisaxe. Igualmente, conterá unha memoria
   xustificativa do cumprimento das condicións previstas na normativa sectorial.
   2) Oficio da dirección facultativa das obras e, no seu caso, do coordinador de seguridade e saúde.
   3) Declaración responsable (ou certificado colexial) de persoal técnico competente no que figuren os seus datos persoais e profesionais de maneira que permita a súa identificación e na que se acredite que non está inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade.
   4) Folla de estatística de edificación e vivenda.
   5) Reportaxe fotográfica da edificación ou parcela e dos elementos afectados na intervención.
  • Obras menores que excedan das intervencións de exclusivo mantemento do edificio ou precisen de técnico competente:
   Documentación técnica suscrita polo técnico competente onde se detalle cando menos:
   • Memoria descritiva e construtiva da actuación, incluíndo a xustificación do cumprimento da normativa urbanística e a definición dos traballos a realizar e os materiais empregados. Ademais, incluirase xustificación do cumplimento das condicións de adaptación ao ambiente e protección da paisaxe e do cumprimento das condicións previstas na normativa sectorial.
   • Planos suficientes para determinar o alcance da intervención e que reflictan o estado actual e o reformado. Incluirase plano de situación acoutado referido a a cartografía do planeamento municipal.
   • Reportaxe fotográfica da edificación ou parcela e dos elementos afectados na intervención.
   • Orzamento detallado por capítulos e partidas.
   • Estudo ou estudo básico de seguridade e saúde ou, no seu caso, documento de avaliación e prevención de riscos.
   • Xestión de residuos.
 • Documentación específica no caso de Intervencións que non precisen de técnico para a súa tramitación:

1) Descrición xeral e motivación da necesidade da intervención.
2) Esbozo acoutado da intervención, coa indicación da situación dentro da edificación ou da parcela.
3) Orzamento detallado da intervención a realizar.
4) Reportaxe fotográfica da edificación ou parcela e dos elementos afectados na intervención.

 • Documentación específica no caso de Cerramentos e valados de predios, agás muros de contención de terras:

1) Plano de situación referido a a cartografía do planeamento municipal ou do catastro.
2) Plano de deslinde acoutando as distancias do peche respecto da aliñación oficial e demais lindes.
3) Memoria descritiva do peche (materiais, acabados, altura e a lonxitude), incluíndo esbozo da obra acoutado.
4) Orzamento detallado da obra ou actuación a realizar.
5) Reportaxe fotográfica da zona onde se pretenda emprazar o novo peche, así como dos peches da contorna inmediata (lindeiras e enfrontados) subscrita pola persoa solicitante.

Nome: Comunicación Previa de Obra.

Unidade tramitadora: Urbanismo.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica

Taxas/impostos: Consultar ordenanzas fiscais do apartado de normativa.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                  Presencial.